A világszínvonalú
szakértelem találkozóhelye


ÁSZF – Szolgáltatás megrendelés

OT INDUSTRIES Csoport Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételére

OT INDUSTRIES Csoport

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltatás igénybevételére
 
Érvényes: 2016. július 1. napjától visszavonásig

1.         Általános rendelkezések
1.1.      A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában kötött szerződésre és keretszerződésre (a továbbiakban egységesen: „Szerződés“), valamint a keretszerződés keretein belül megkötött egyedi szerződésekre (Egyedi Szerződés), amelyet a Társaság az OT INDUSTRIES csoport tagvállalatként, mint megrendelő vagy megbízó (a továbbiakban „Megrendelő”) köt a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, vállalkozóval vagy megbízottal (a továbbiakban: „Partner“).
1.2.      A Szerződés teljesítése során a felek kifejezetten kizárják a Partner általános szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását.
1.3.      A szerződéskötés során, a szerződéses jogviszonyra vonatkozóan a felek kifejezetten kizárják a köztük korábban hatályban volt, vagy jelenleg is hatályos egyéb szerződéses jogviszonyok valamennyi szerződéses szabályozását, továbbá az azokhoz kapcsolódó valamennyi szerződéses gyakorlatot és feltételt.
1.4.      Keretszerződés kötése esetén a Megrendelő a Szerződés alapján a jelentkező szükségletek szerint, a Szerződés hatálya alatt folyamatosan, több eseti megrendelés (a továbbiakban: „Megrendelés“) révén kéri a Szerződés tárgyát képező feladatok ellátását. A Megrendelés tartalmazza Felek adatait, a Megrendelés SAP számát és dátumát, az elvégzendő tevékenység megnevezését, műszaki tartalmát, határidejét, ütemezését, az egységárakkal számított díjat/átalánydíjat. A Megrendelést a Partner a kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni, annak hiányában felek a Megrendelés tartalmát elfogadottnak tekintik, a Szerződés felek között létrejön. A Megrendelések a keretszerződés mellékletét képezik és a Megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben a keretszerződés rendelkezései az irányadóak.
             Keretszerződés keretein belüli egyes jogügyletekre vonatkozóan - a Megrendelő választása szerint - a felek Egyedi Szerződést is jogosultak kötni a keretszerződés rendelkezéseinek kifejezett kizárásával. Az Egyedi Szerződésekre a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandó.
1.5.      A Szerződés a felek aláírásával, vagy a keretszerződés keretein belüli Egyedi Szerződés a Megrendelés Visszaigazolásának Partner általi aláírásával, vagy az Egyedi Szerződés Felek általi aláírásával jön létre. Megrendelés esetén írásbeli visszaigazolás hiányában felek a Megrendelés tartalmát elfogadottnak tekintik, a Szerződés felek között a Megrendelés kézhezvételétől számított 4. (negyedik) munkanapon létrejön.
 
 
2.         Vállalkozási Díj
2.1.      A szerződő Felek az adott szolgáltatás ellenértékeként fizetendő díj összegét a Szerződésben rögzítik.
2.2.      Felek a Szerződésben rögzítik a fizetési ütemezést (rész-számlák, végszámla). Számla benyújtására - rész- és végszámla esetében egyaránt - a Partner a teljesítési igazolás birtokában, az abban elfogadott összeg erejéig jogosult. A Megrendelő a szerződésben a számla benyújtásának további feltételéül szabhatja a munkák /szolgáltatások saját megrendelője általi jóváhagyását is.
2.3.      A Partner a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat a szükséges és megfelelő szakmai kompetencia birtokában saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Partner a díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a teljesítés helyének ismeretében állapította meg. Partner a Szerződés teljesítéséhez, a Szerződés tárgya I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges feladatokat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.
3.         Többletmunka, Pótmunka
3.1.      A pótmunka a Megrendelő által a teljesítés során elrendelt olyan munka, amely nem szerepelt a Szerződés alapját képező dokumentációban (Műszaki Specifikációban / Tartalomban), valamint amelynek szükségessége a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható.
3.2.      A többletmunka a Szerződés alapját képező dokumentációban (Műszaki Specifikációban / Tartalomban) kimutathatóan szereplő, de a díjban figyelembe nem vett szolgáltatás, mely nélkül a szerződés tárgya rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.
3.3.      A díjon felül a Partner csupán a pótmunka ellenértékét számolhatja el, többletmunkavégzés alapján a Partnernek díj nem jár.
3.4.      Az ilyen pótmunkák elszámolása kölcsönös írásbeli megállapodás alapján, tételes elszámolással történik. Ebben az esetben a pótmunka anyag és díjtételeinek a Szerződésben illetve ennek hiányában az ajánlatban lebontott ár szerinti anyag- és díjtételekkel azonosnak kell lenniük. Amennyiben a Megrendelő jóváhagyásával olyan pótmunka végzését írja elő, amelyre a Szerződés tételes költségvetése egységárat nem tartalmaz, az egységárról a Felek írásban állapodnak meg a munka elkezdése előtt, amelynek alapja a felhasznált anyagok – bizonylattal, számlával igazolt – beszerzési ára, valamint KönyvCalc szerinti normákkal, a Szerződésben rögzített szakmák szerinti rezsi óradíjjal számítva.
3.5.      Amennyiben a Megrendelő igénymódosítása vagy a hatósági előírások módosítása, illetve a Partner - teljesítés során felmerülő, az eredetitől eltérő műszaki tartalommal rendelkező - igénye eltérést határoz meg, úgy azt írásban közli a Partnerrel.
3.6.      Mindennemű, az eredetitől eltérő teljesítés (beleértve a pótmunkát is) csak a Megrendelő előzetes írásbeli nyilatkozata alapján végezhető el. Ennek hiányában a Partner a saját kockázatára és felelősségére teljesíthet a jóváhagyott tartalomtól eltérően.
3.7.      A pótmunkák elszámolására a végszámlában kerülhet sor, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.
3.8.      A többletmunka rögzítése szintén építési naplóban vagy jegyzőkönyvben történik.
4.         Számlázási és fizetési feltételek
4.1.      Partner az egyes részszámlák és a Szerződésben rögzített Műszaki Specifikáció / Tartalom teljes körű teljesítésének időpontjában jogosult a rész- és végszámlához rendelt Műszaki Specifikáció / Tartalom készre jelentésére. Partner az elvégzett Munkákról készre jelentő dokumentumot készít, melyben tételesen (a főbb munkanemek szerepeltetésével) felsorolja az adott ütemhez tartozó elvégzett munkákat, szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Munka”). A Partner által cégszerűen aláírt készre jelentést a Partner a teljesítés elismerése érdekében megküldi Megrendelőnek. Megrendelő teljesítésigazolást állít ki az SAP rendszeréből nyomtatott minta alapján, melyet felek arra jogosult képviselői írnak alá.
4.2.      Megrendelő a teljesítésigazolás kiadására irányuló kérelem átvételét követő 15 napon belül köteles a kérelemmel érintett Munkák tekintetében a Szerződés szerinti teljesítésigazolást az SAP rendszerben használt minta alapján (a továbbiakban: "Teljesítésigazolás") kiállítani, feltéve, hogy a Teljesítésigazolási Kérelemmel érintett Munkák Szerződésnek mindenben megfelelő elvégzését
(a) a Megrendelő elfogadta, továbbá
(b) az érintett Munkákkal kapcsolatosan mennyiségi vagy minőségi hiba vagy más hiányosság nem merült fel, illetve ha voltak hibák és hiányosságok, akkor azok a teljesítésigazolás időpontjáig megfelelően és igazoltan kijavításra kerültek.
4.3.      A szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi a Partner követelését elismertté, és nem teremt alapot a Partner számára a díjának követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a Partneri díjkövetelés esedékessé válásához az is szükséges, hogy a Partner a Teljesítésigazolásban szereplő díj összegéről a jelen fejezet szabályainak megfelelően kiállítsa a számláját, és azt a szükséges mellékletekkel ellátva benyújtsa Megrendelő részére és azt a Megrendelő befogadja.
4.4.      Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozási Díjra vonatkozóan előleget nem teljesít.
4.5.      A Partner a számláit egy példányban a Teljesítésigazolás csatolásával, az abban elfogadott összeg erejéig, a Szerződésben rögzített ütemezés szerint jogosult benyújtani a szerződésszerűen teljesített, Teljesítésigazolással leigazolt Munkákra vonatkozóan.
4.6.      A számla formai megfelelőségének követelményei:

 • A számlán a vevői adatoknál a Megrendelő Szerződésben rögzített adatait kell szerepeltetni
 • A számla papíralapú
 • A számla formailag megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak
 • A Partner köteles valamennyi számlájára rávezetni a Szerződés számát és a Megrendelés SAP számát, és mellékelni a számla kiállításának alapjául szolgáló, a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződésnek megfelelően kiállított – a Partner és a Megrendelő által leigazolt, aláírt - Vevő SAP rendszeréből nyomtatott - Teljesítésigazolást, valamint a Tulajdonosi Nyilatkozatot (szükség szerint).
 • A Megrendelés Partner által még - jelen Általános Szerződési Feltételek szerint - nem leszámlázott összege nagyobb vagy egyenlő, mint a jelen pont alapján benyújtott számla összege, ide nem értve a vonatkozó Általános Forgalmi Adót.
 • A számla egyéb rovatában feltüntetendő: a Projekt neve és címe.
 • Egyéb, a Szerződésben előírt mellékleteket a Partner köteles csatolni a számlához.
  4.7.      A szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a számla formailag nem megfelelő, vagy a Partner teljesítésével kapcsolatban kifogás merül fel, a Megrendelő a számla befogadását visszautasítja, és azt - a kifogás indokolása kíséretében - visszaküldi a Partnernek. A számla befogadásának visszautasítása a Partner követelésének vitatását jelenti.
  4.8.      Helytelen, a fentieknek nem megfelelően kiállított számla késedelmes teljesítésére való hivatkozással a Partner késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.
  4.9.      A számla benyújtásának módja és helye
               Postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, vagy a Partner által személyesen az alábbi címre:
               OT INDUSTRIES Vagyonkezelő Zrt.
               1117. Budapest, Galvani u. 44.
  4.10.    A számlák (részszámlák és végszámla) fizetése a számla kézhezvételétől (beérkezésétől) számított 60. napot követő héten - az adott tagvállalat első kifizetési napján - banki átutalással történik.
               Megrendelő választása szerint jogosult előteljesítésre a számlák kiegyenlítése kapcsán. Megrendelő skontó alkalmazására jogosult az alábbiak szerint: Amennyiben a fizetés megtörténik a számla kézhezvételét követő 45 napon belül 3 %-os, 30 napon belül 4 %-os, 15 napon belül 5 %-os mértékű skontót alkalmazhat Megrendelő.
               A jelen pont első bekezdésében írt határidő után teljesített átutalás esetében a Partnert késedelmi kamat illeti meg.                
  4.11.    A Partner tudomásul veszi, hogy a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést a Megrendelő bankszámlája pénzintézeti megterhelésének napján kell teljesítettnek tekinteni. A fizetés a Partner bankszámlájára való átutalással történik.
               A szerződésben megjelölt fizetési határidő előtti pénzügyi teljesítés esetén felszámítható skontót a szerződő Felek véglegesen átadott pénzeszközként kezelik és számolják el. A skontó összegét a Partner nem követelheti vissza, annak megtartására díjcsökkentés címén a Megrendelő végleges jelleggel jogosult.
  4.12.    Amennyiben a Megrendelőnek a jelen szerződésen kívül is bármilyen címen – bele értve az írásban bejelentett kötbér és kárigényeket is - követelése keletkezik a Partnerrel szemben, úgy azt a Partnerrel szemben fennálló bármely esedékes tartozásába jogosult beszámítani, és követelését ily módon kielégíteni. A Megrendelőnek ugyanígy jogában áll a jelen szerződés szerint érvényesített követeléseit a Partnerrel szemben fennálló Partneri díjtartozásába beszámítani, és azok értékét az esedékes kifizetésekből levonni.
  4.13.    A Partner kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél (pl. beszállító) követelést támaszt vele szemben, nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá kötelezi magát arra, hogy a követelését nem ajánlja fel biztosítékul. Az ilyen követelést a Partner köteles saját költségére rendezni, és a követelést ily módon kielégíteni.
  5.         A teljesítés határideje
               A Felek a határidőket a Szerződésben rögzítik
  6.         Teljesítés módja
  6.1.      Teljesítésnek a Partner részéről az minősül, amennyiben a Partner valamennyi általa vállalt szolgáltatást első osztályú, illetve a szerződésben meghatározott előírások/szabványok/műszaki követelmények szerinti minőségben, hibák és mennyiségi hiányok nélkül a Szerződésben megszabott tartalommal és a kapcsolódó dokumentációval, határidőben a Megrendelőnek átadja, a Megrendelő pedig azokat átveszi.
  6.2.      Partner teljesítéséről Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén - a teljesítés elfogadását és jóváhagyását igazoló okiratot, Teljesítésigazolást állít ki a fenti 4.2. pont szerint.
  6.3.      A Szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb megrendelői igények érvényesítéséről. Megrendelő fenntartja a jogot a rejtett, illetve az általa átvételkor nem észlelt és/vagy Beruházó által közölt hibákból eredő igényei érvényesítésére.
  6.4.      Ha a Partner úgy látja, hogy a Szerződésben vállalt határidők teljesítésére bármely ok miatt nem képes, akkor köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt az esetleges késedelem okáról, várható idejéről. A Partner ezt követően minden olyan intézkedést köteles megtenni, amely meggyorsítja az előrehaladást, és biztosítja a teljesítési határidő betartását. Az ilyen intézkedésért a Partnert külön díjazás nem illeti meg.
  6.5.      A teljesítés helye a Megrendelő által a Megrendelésben illetve a Felek által a Szerződésben megjelölt cím.
  7.         Megrendelő feladatai
  7.1.      Felek Megrendelő feladatait a Szerződésben rögzítik.
  7.2.      A Megrendelő köteles a Partner részére határidőben megadni a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat.
  8.         Partner kötelezettségei
  8.1.      A Partner a teljesítését a szerződéskötés időpontjában érvényes és hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak, és a Megrendelő (- illetve rajta keresztül a beruházó -) utasításainak megfelelő műszaki tartalommal kell elvégezni.
  8.2.      A Megrendelő a Partner részére utasítást adhat. Amennyiben az utasítás szakszerűtlen, vagy annak figyelembe vétele az adott helyzetben lehetetlen vagy ésszerűtlen, erre köteles a Partner a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Partner ezen kötelezettségét elmulasztja, az ebből származó, a Megrendelőt ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.
  8.3.      A Megrendelő jogosult a teljesítést figyelemmel kísérni, egyeztetést kérni, utasítást adni, a Partner pedig köteles ezen igényeket teljes körűen teljesíteni a Megrendelő által megjelölt időpontban és helyszínen.
  9.         Szavatosság, jótállás
  9.1.      A Partner az általa elvégzett munkára/szolgáltatás nyújtására, és az általa biztosított beépített, cserélt anyagokra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal. Amennyiben a Szerződés szerint a Partner tulajdonjog, jog vagy követelés visszterhes átruházására vállal kötelezettséget, Partner szavatolja, hogy a tulajdonjog, jog vagy követelés megszerzését harmadik személy joga nem korlátozza, illetve értékét nem csökkenti.
  9.2.      A Partnert az általa teljesített szolgáltatásokért, megvalósított létesítményért, átadott anyagokért, eszközökért teljes körű szavatossági és kártérítési kötelezettség terheli.
  9.3.      Partner a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, az egyes elemekre jogszabály által előírt időtartamú - de legalább a Szerződésben rögzített időtartamú - jótállást vállal.
  9.4.      A Partner köteles a hibás művet, illetve a beépített anyagot kijavítani, illetve amennyiben a Megrendelővel egyeztetett határidőn belül erre nem képes, köteles ésszerű időn belül a munkát újra elvégezni, illetve a beépített anyagot kicserélni.
  A kijavított, vagy kicserélt termékre/műre a jótállási időszak újból kezdődik.
  A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.
  A Partner a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel.
  10.       Pénzügyi biztosítékok
  Amennyiben a Partner köteles jóteljesítési és/vagy jótállási/szavatossági biztosítékot nyújtani, annak mértékét és hatályosságának időtartamát, biztosításának határidejét és időtartamát a Szerződés tartalmazza.
  10.1.   Jóteljesítési biztosíték
  Amennyiben a Szerződés alapján a Partner köteles jóteljesítési biztosítékot nyújtani, a jóteljesítési biztosíték teljesíthető (i) a teljesítésért járó ellenértékből való levonás (visszatartás) útján, (ii) bankgarancia biztosításával, illetve (iii) biztosítói garancia kötelezvénnyel. A biztosítói garancia kötelezvény minden esetben csak olyan lehet, amelyben a garantőr nem követelheti, hogy a Megrendelő a követelést először a Partnertől hajtsa be.
  10.2    Jótállási/szavatossági garancia
  Amennyiben a Szerződés alapján Partner köteles jótállási biztosítékot nyújtani, a garanciális biztosíték teljesíthető: (i) a teljesítésért járó ellenértékből való levonás (visszatartás) útján, (ii) bankgarancia biztosításával, illetve (iii) biztosítói garancia kötelezvénnyel. A biztosítói garancia kötelezvény minden esetben csak olyan lehet, amelyben a garantőr nem követelheti, hogy a Megrendelő a követelést először a Partnertől hajtsa be.
  10.3.    Mind a jóteljesítési, mind a jótállási/szavatossági biztosítékként adott bankgaranciával illetve biztosítói kötelezvénnyel szembeni követelmény, hogy a Megrendelő nevére szóló, a Megrendelő által elfogadható bankoktól, megfelelő tartalommal kibocsájtott, a szerződésben meghatározott összeggel megegyező összegű, és a szerződésben meghatározott lejárati dátummal megegyező dátumú, első felszólításra szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás legyen.
  A Partner bármikor jogosult egyik biztosítéki formáról a másikra áttérni, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Partner a jótállási/szavatossági biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
  11.       Biztosítások
  Partner köteles megkötni, és a Szerződés teljesítése során fenntartani a Felek által a Szerződésben rögzített módozatú és mértékű biztosításokat.
  12.       Kötbér
12.1.    Partner tudomásul veszi, hogy ha olyan okból, amely érdekkörébe tartozik megszegi a Szerződést, akkor kötbér fizetésére köteles. Partner a teljesítés késedelme, hibás teljesítése, és/vagy meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni.
12.2.    A kötbér esedékessé válik:
 1. késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik vagy a késedelmes teljesítés miatt kikötött vagy vállalt újabb teljesítési határidő (póthatáridő) lejár (amelyik időpont ezek közül előbb következik be),
 2. hibás teljesítés esetén a felszólítás közlésével,
 3. meghiúsulás esetén, amikor a Megrendelő a szerződésre vonatkozó elállási, vagy rendkívüli felmondás jogát gyakorolja.

12.3.    Partner késedelmes teljesítés, azaz a teljesítési határidő(k) (a részhatáridőket és a véghatáridőt is beleértve) Partner érdekkörébe tartozó elmulasztása esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj napi 1 %-a, de maximum 10% az adott késedelmes teljesítésre vonatkoztatva.
12.4.    A Partnernek felróható lehetetlenülés, a Partner által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Partner felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet. A szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 20 %, az alapja a meghiúsulással érintett munka nettó szerződéses díja. A Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén a minőségileg és mennyiségileg már átvett részteljesítések ellenértéke a Partnert megilleti, azt a Megrendelő az egyébként megállapodott módon köteles megfizetni a 4.12. pont szerint.
12.5.    Amennyiben a Partner hibásan teljesít és Megrendelő nem kér kijavítást, kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett munka nettó szerződéses árának 10 %-a. Amennyiben Megrendelő kijavítást kér, a kötbér mértékére a késedelem szabályai irányadóak.
 
12.6.    A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és egyéb igényeit is érvényesíteni.
13.       Kártérítés
Amennyiben a Partner a Szerződésből eredő kötelezettsége megszegésével a Partner érdekkörébe tartozó bármely okból Megrendelőnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Kártérítési felelőssége körében a Partner köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, amely a Megrendelőt a hibás vagy késedelmes teljesítéssel összefüggésben érte, ideértve a Megrendelővel szemben érvényesített károkat (következménykárokat is ideértve), kötbért és elmaradt vagyoni előnyt is. A Partner tudomásul veszi, hogy a Megrendelő és a Beruházó közötti megállapodás alapján a Megrendelő Beruházóval szemben fennálló felelősségét, a Beruházó által a Partner késedelmével és/vagy hibás teljesítésével összefüggésben a Megrendelővel szemben érvényesíthető károkat és kötbéreket a következménykárok megítélésekor Megrendelő figyelembe veszi.
14.       Szerzői jogok
14.1     A Szerződés alapján Megrendelő rendelkezésére bocsátott, bármilyen jogi oltalomban részesített vagy részesíthető szellemi alkotás vonatkozásában a rendelkezési jog teljeskörűen a Megrendelőt illeti meg, Felek a Szerződés ellenértékét ezen kitételre tekintettel határozták meg. A Partner a szellemi alkotást kizárólag saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, és nem hasznosíthatja. A szellemi alkotással a Megrendelő kizárólagosan, szabadon és korlátlanul rendelkezik.
14.2.    A Megrendelő a szellemi alkotás átadásával annak kizárólagos, teljeskörű és korlátlan felhasználási jogát szerzi meg. A Megrendelő ezen jogát harmadik személyre szabadon átruházhatja, és harmadik személy számára további engedélyt adhat annak felhasználására.
14.3.    A Szerződés alapján a Megrendelő jogosult a szellemi alkotásoknak a Partner külön hozzájárulása nélküli átdolgozására, megváltoztatására.
15.       Üzleti Titok
             A Szerződés és annak mellékletei, a teljesítés során felmerült minden tény, körülmény és egyéb információ üzleti titok, melyről kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak Felek harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok, illetve az OT INDUSTRIES csoporthoz tartozó társaságok részére illetve a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.
             A Feleket a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli.
 
 
16.       Együttműködés
16.1.    Minden értesítést és egyéb közlendőket írásba kell foglalni, és személyesen, postai úton kell kézbesíteni a megfelelő fél címére. Az e-mail útján megküldött leveleket vita esetén – amennyiben azok tartalma a Szerződés lényeges kérdéseit érintik – akkor tekintendők kézbesítettnek, ha azokat postai úton cégszerűen aláírva is megküldték a felek egymásnak.
16.2.    Partner a Szerződés teljesítése során köteles betartani különösen a Szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat, hatósági rendelkezéseket, európai és magyar szabványokat, technológiai utasításokat, előírásokat, a Megrendelő (valamint beruházó) munkaidőrendje, valamint balesetvédelmi és üzemi előírásai, az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályok rendelkezéseit. Partner a Szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az OT Industries Csoport Etikai Kódexét, Biztonsági Szabályzatát és Házirendjét a Megrendelőtől átvette, a bennük foglalt szabályokat megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
16.3.    Partner kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő illetve a beruházó munkavállalóit sem munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, sem polgári jogi jogviszony keretében nem foglalkoztatja a szerződés teljesítése során illetve azt követő 3 évig. Ez a kötelezettség kiterjed a Partner alvállalkozóira is.
16.4.    Partner köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy a vállalt határidőre való elvégzését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Partner felelős.
16.5.    Megrendelő jogosult a Szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket, vagy követeléseket Partner előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Partner az átruházáshoz a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.
17.       Elállás, azonnali hatályú felmondás
17.1.    Megrendelő Partner hibás vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő írásban póthatáridőt biztosíthat a teljesítésre.  
 Amennyiben nyilvánvaló, hogy Partner a szolgáltatást nem tudja a póthatáridőben sem teljesíteni vagy az eredménytelenül eltelt, Megrendelő jogosult a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállni, a teljesítés megkezdése után azonnali hatállyal felmondani a szerződést, mely esetben is jogosult a kötbér illetve kártérítés követelésére.
17.2.    Ha a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Partner a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már Megrendelőnek nem áll érdekében, Megrendelő a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, illetve a teljesítés megkezdése után azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést kötbér és kártérítési igény követelése mellett.
18.       VIS Maior
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél megfelelő igazolást bemutatni. Amennyiben a vis maior időtartama a 90 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult. A fenyegető vis maior-ról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maior-ról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.
19.       Vegyes rendelkezések
19.1.    A Szerződésre vonatkozó minden változtatás, módosítás kizárólag mindkét fél írásban rögzített megállapodásával jöhet létre.
19.2.    A referencia nyilvános felhasználása (pl. sajtóanyagban, marketing anyagban, honlapon, stb.) a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. Partner a Szerződés teljesítése során végzett tevékenységét a Megrendelővel előzetesen egyeztetett formában, és a Megrendelő írásbeli engedélyének megszerzését követően referenciaként felhasználhatja úgy, hogy azzal a Megrendelő vagy az OT INDUSTRIES Csoport érdekeit nem sértheti. A Partner a Megrendelővel előzetesen egyeztetett formában, és a Megrendelő írásbeli engedélyének megszerzését követően Megrendelő nevét referencia listáján is szerepeltetheti. Jelen pontban foglaltak megszegése esetén a Partner köteles a kifogásolt közlést a Megrendelő felszólítására azonnal eltávolítani, és a Megrendelő kártérítési igény érvényesítésére válik jogosulttá.
19.3.    A Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
19.4.    A Szerződésre a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók. A felek a nemzetközi magánjogi normák és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április hó 11. napján kelt ENSZ egyezmény alkalmazását kifejezetten kizárják. A kereskedelemben szokásos klauzulákat a mindenkor érvényes lncoterms (ICC, Párizs) alapján kell értelmezni.
19.5.    A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalásos úton, peren kívül rendezni, közvetítői eljárást a szerződésben kikötött esetben vesznek igénybe.
19.6.    A Felek között létrejött Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat vesztik a Szerződés aláírásával egyidejűleg. A teljesítés kapcsán vagy vita esetén a Szerződés egyes rendelkezéseinek értelmezése során a Felek korábbi nyilatkozatai figyelembe vehetők.