A világszínvonalú
szakértelem találkozóhelye


ÁSZF – Gyártás

OT INDUSTRIES Csoport Általános Szerződési Feltételek Termékértékesítés / Gyártás
OT INDUSTRIES Csoport

Általános Szerződési Feltételek

Termékértékesítés / Gyártás

Érvényes: 2015.03.16. napjától visszavonásig

Jelen általános szerződéses feltételek mellékletként elválaszthatatlan részét képezik mindazon szerződéseknek, melyeket a OT Industries-DKG Gépgyártó Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa, Vár út 9. Cg.20-10-040102, a továbbiakban „Társaság” vagy „Szállító”) köt valamennyi általa gyártott termék értékesítésére.

1.       Általános rendelkezések

1.1.    A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) alkalmazandók minden egyes termékértékesítésre kötött szerződésre (a továbbiakban egységesen: „Szerződés“), amelyet a Társaság az OT INDUSTRIES csoport tagvállalatként a megrendelővel (a továbbiakban „Megrendelő”) köt.
1.2.    A Szerződés a Felek aláírásával jön létre, és - amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg - lép hatályba. Létrejön a szerződés az árajánlat Megrendelő által írásban történő visszaigazolása esetén is, amennyiben az ajánlat a Szerződés minden, a Szállító által lényeges tekintett tartalmát tartalmazza és az ajánlat szerinti feltételeket a Megrendelő a visszaigazolásban teljes terjedelemben elfogadta.

2.       Árak

2.1.    A szerződő Felek az adott termék ellenértékeként fizetendő díj összegét a Szerződésben rögzítik.

2.2.    Felek a Szerződésben rögzítik a fizetési ütemezést (rész-számlák, végszámla). Számla benyújtására - rész- és végszámla esetében egyaránt - a Szállító a teljesítési igazolás birtokában, az abban elfogadott összeg erejéig jogosult.

3.       Számlázási és fizetési feltételek
3.1.    A Szállító által cégszerűen aláírt készre jelentést a Szállító a teljesítés elismerése érdekében a termék átvételét megelőző 3 nappal korábban megküldi Megrendelőnek. Megrendelő képviselője a készre-jelentésben rögzített időpontban jogosult megjelenni a termék átadás-átvétele céljából. Megrendelő az SAP rendszeréből kinyomtatott teljesítés igazoláson aláírásával igazolja a teljesítést, mely a számla benyújtásának feltétele.

3.2.    A számlák (részszámlák és végszámla) fizetési határideje: a számla és 3.1. pont szerinti teljesítés igazolás átvételét követő 30 nap.
          Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, akkor a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Szállító jogosult a szerződés rendkívüli, azonnali hatályú, kártérítés és kártalanítás fizetési kötelezettségek nélküli felmondására, illetve elállásra, ha a szerződésben rögzített fizetési határidőben a Megrendelő a fizetési kötelezettségét a Szállító felhívására nem teljesíti, és a fizetési késedelem a 90 napot meghaladja.

3.3.    A fizetés a Szállító bankszámlájára való átutalással történik. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést a Szállító bankszámlája pénzintézeti megterhelésének napján kell teljesítettnek tekinteni.

3.4.    Eltérő fizető esetén a Megrendelő és a Fizető egyetemleges felelősséggel tartoznak a szerződésben vállalt kötelezettségeikért, a számlák kiegyenlítéséért, illetve ezek bármelyikük részéről történő megszegése esetén a Szállító által foganatosított intézkedések következményeit közösen viselik.

3.5.    A Megrendelő a részére szállított és általa átvett terméket a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállító előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem adhatja tovább harmadik félnek.

3.6.    A leszállított és leszámlázott termékek tulajdonjoga mindaddig a Szállítónál marad biztosítékul, ameddig a Szerződésből eredő követelések kiegyenlítésre nem kerülnek.

4.       A teljesítés határideje

          A Felek a határidőket a Szerződésben rögzítik

5.       Teljesítés módja

5.1.    Teljesítésnek a Szállító részéről az minősül, amennyiben a Szállító valamennyi általa vállalt terméket a szerződésben meghatározott előírások/szabványok/műszaki követelmények szerinti minőségben, hibák és mennyiségi hiányok nélkül a Szerződésben megszabott tartalommal és a kapcsolódó dokumentációval, határidőben a Megrendelőnek átadja, a Megrendelő pedig azokat átveszi.

5.2.    A teljesítés helye a Felek által a Szerződésben megjelölt cím.

5.3.    A Szállító a termék átvételét megelőző 3 nappal korábban készre-jelentést küld a Megrendelőnek. Megrendelő képviselője a készre-jelentésben rögzített időpontban jogosult megjelenni a termék átadás-átvétele céljából. Amennyiben Megrendelő az átadás-átvételre értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy Szállító jogosult a terméket a Megrendelő költségviselése mellett szállításba adni, ebben az esetben az átadás-átvétel /teljesítés/ időpontja: a szállítási alapbizonylat dátuma.

5.4.    Ellenkező írásos megállapodás hiányában a Felek közös minőségellenőrző szervként a Szállító Minőségellenőrzési Osztályát fogadják el. Szállító a termékhez a Szállító által kiállított minőségi bizonyítványt csatol.

6.       Szavatosság, jótállás

6.1.    Szállító az anyag és megmunkálási hibákra 12 hónap jótállást vállal a termék üzembe helyezésének időpontjától számítva, de maximum 18 hónap jótállást vállal a szállítástól számítva.

6.2.    A jótállás nem terjed ki a Szállítónak fel nem róható hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból vagy nem megfelelő karbantartásból eredő meghibásodásokra.

6.3.    Megrendelő köteles a Szállítóval a jótállási időn belül jelentkező hibákat, a hiba részletes leírása mellett haladéktalanul közölni.

6.4.    A Szállító szavatossági kötelezettségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

7.       Felelősség

7.1.    A Szállító felelősségi, helytállási kötelezettsége a Ptk. általános szabályai szerint áll fenn az alábbi 7.2. pontokban foglalt eltérésekkel.

7.2.    A Felek kölcsönösen kizárják a Szerződésből, illetve annak megszegésből eredő következménykárokért, így különösen az elmaradt haszon vagy a jó hírnév sérelmével esetlegesen okozott károkért való felelősségüket, ide nem értve a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősséget.

8.         Adatvédelem és Titoktartás

8.1.    A Felek a jelen ÁSZF alapján megkötendő Szerződésről és annak mellékleteiről, a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok, illetve az OLAJTERV csoporthoz tartozó társaságok részére, illetve a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.

8.2.    A Megrendelő köteles az üzleti kapcsolat fennállása alatt tudomására jutott, a Szállító tevékenységével összefüggő üzleti titkot megtartani. A Megrendelő a Szállító előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti hozzáférhetővé, harmadik féllel sem ismertetheti a jelen ÁSZF alapján megkötendő Szerződést, illetve annak bármely kikötését, így különösen a Szerződés részét képező specifikációt, tervrajzot, mintát, modellt, technológiai eljárást, műszaki megoldást, gyártási folyamatot, know-how-t, munkaszervezési-, logisztikai módszert (továbbiakban: bizalmas jellegű információ), valamint a Szállító érdekkörébe tartozó egyéb információt, amelyet azzal kapcsolatosan a Megrendelő vagy annak nevében más biztosít részére, illetve amely a Szerződés megkötése, teljesítése során jutott a tudomására. A Megrendelő a Szállító előzetes írásos hozzájárulása nélkül csak a Szerződés teljesítésének céljaira használhatja fel a bizalmas jellegű információkat. Megrendelőt a titoktartási kötelezettségének megszegése esetén teljes körű - vagyoni és nem vagyoni - kártérítési kötelezettség terheli.

8.3.    A Feleket a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli.

8.4.    A Szállító és a Megrendelő a Szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kötelesek kezelni.

9.       Megrendelő elállása

9.1.    Amennyiben a Megrendelő a Szerződéstől a teljesítési határidő előtt eláll, a Felek kötelesek egymással elszámolni. Megrendelő a már teljesített áru(k)/szolgáltatások átvételét és kifizetését nem tagadhatja meg, a gyártáshoz feleslegessé vált anyagokat, alkatrészeket, félkész termékeket köteles 10 napon belül átvenni és az ellenértékét kiegyenlíteni, továbbá a Szállító elállással kapcsolatban felmerült mindennemű kárát megtéríteni a jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott fizetési feltételek szerint.

10.     Együttműködés

10.1.  A Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. A Megrendelő kötelezettsége, hogy ha a Szerződést érintő vagy azzal összefüggő adatban változás következik be, azt haladéktalanul közölje Szállítóval.

10.2.  Minden értesítést és egyéb közlendőket írásba kell foglalni, és személyesen, postai úton kell kézbesíteni a megfelelő fél címére. Az e-mail útján megküldött leveleket vita esetén – amennyiben azok tartalma a Szerződés lényeges kérdéseit érintik – akkor tekintendők kézbesítettnek, ha azokat postai úton cégszerűen aláírva is megküldték a felek egymásnak.

11.     Vis-maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél megfelelő igazolást köteles bemutatni. A fenyegető vis maior-ról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maior-ról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

12.     Egyéb záradékok

12.1.  Ha a Szerződés fennállása alatt olyan új jogszabály lép életbe, amely a Szerződés teljesítésére hatással van, vagy egyéb módon a Szerződés egyes feltételeire kötelező érvényű rendelkezést tartalmaz, erről a Felek haladéktalanul kötelesek a másik felet írásban értesíteni. Erre való tekintettel, ha szükséges, a Felek a szerződést módosíthatják.

12.2.  A Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve fennmaradó jog érvényesítését.

12.3.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalásos úton, peren kívül rendezni, közvetítői eljárást a szerződésben kikötött esetben vesznek igénybe.

12.4.  A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. A Felek a nemzetközi magánjogi normák és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéséről szóló 1980. április hó 11. napján kelt ENSZ egyezmény alkalmazását kifejezetten kizárják. A kereskedelemben szokásos klauzulákat a mindenkor érvényes INCOTERMS alapján kell értelmezni.

12.5.  A Szerződés bármely módosítása csak írásban, a Felek képviselői által cégszerűen aláírt formában történhet.