A világszínvonalú
szakértelem találkozóhelye


ÁSZF – Árubeszerzés

OT INDUSTRIES Csoport Általános Szerződési Feltételek Áru / Eszköz beszerzésére

OT INDUSTRIES Csoport

Általános Szerződési Feltételek


Áru / Eszköz beszerzésére
 
Érvényes: 2015. március 16. napjától visszavonásig

1.         Általános rendelkezések
1.1.      A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) alkalmazandók minden egyes, áru /eszköz (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok) ellátása tárgyában kötött szerződésre és keretszerződésre (a továbbiakban egységesen: „Szerződés“), valamint a keretszerződés keretein belül megkötött egyedi szerződésekre (a továbbiakban: „Egyedi Szerződés”), amelyet a Társaság az OT INDUSTRIES csoport tagvállalatként, mint Vevő (a továbbiakban „Vevő”) köt a Szerződés tárgyát képező árut szolgáltató és annak tulajdonjogát a Vevő részére átruházó Eladóval (a továbbiakban: „Eladó“).
1.2.      A Szerződés teljesítése során a felek kifejezetten kizárják az Eladó általános szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását.
1.3.      A szerződéskötés során, a szerződéses jogviszonyra vonatkozóan a felek kifejezetten kizárják a köztük korábban hatályban volt, vagy jelenleg is hatályos egyéb szerződéses jogviszonyok valamennyi szerződéses szabályozását, továbbá az azokhoz kapcsolódó valamennyi szerződéses gyakorlatot és feltételt.
1.4.      Keretszerződés kötése esetén a Vevő a Szerződés alapján a jelentkező szükségletek szerint, a Szerződés futamideje alatt folyamatosan, több eseti megrendelés (a továbbiakban: „Megrendelés“) révén kéri a Szerződés tárgyát képező meghatározott áru szolgáltatását és tulajdonjogának a Vevő részére történő átruházását, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatás(ok) ellátását. A Megrendelést a Eladó a kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni. A Megrendelések a keretszerződés mellékletét képezik és a Megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben a keretszerződés rendelkezései az irányadóak.
             Keretszerződés keretein belüli egyes jogügyletekre vonatkozóan - a Vevő választása szerint - a felek Egyedi Szerződést is jogosultak kötni.
1.5.      A Szerződés a felek aláírásával, vagy a keretszerződés keretein belüli Egyedi Szerződés a Megrendelés Visszaigazolásának Eladó általi aláírásával, vagy az Egyedi Szerződés Felek általi aláírásával jön létre.
2.         Ellenérték
2.1.      A szerződő Felek az adott áru és kapcsolódó szolgáltatás ellenértékeként fizetendő ellenérték (ár vagy díj, a továbbiakban: „Díj”) összegét a Szerződésben rögzítik.
2.2.      Felek a Szerződésben rögzítik a fizetési ütemezést (rész-számlák, végszámla). Számla benyújtására - rész- és végszámla esetében egyaránt - az Eladó a teljesítési igazolás, aláírt Vevő képviselője által aláírt szállítólevél birtokában, az abban elfogadott összeg erejéig jogosult. A Vevő a számla benyújtásának további feltételéül szabhatja az áruk / szolgáltatások saját Vevője általi jóváhagyását is.
2.3.      A Díj magában foglalja az Eladó valamennyi szerződéses kötelezettségének ellenértékét, ideértve a csomagolás, a vám, a vámeljárás, a biztosítás, bizonylatolás, a teljesítési helyig történő szállítás, illetve az összes belföldi járulékos és lebonyolítási költséget, valamint az esetleges importengedély költségeit. A Díj fix átalányár és a Szerződés időtartama alatt nem változhat.
2.4.      A gyártóművi bizonylatok átadásának határideje: a áruk illetve termékek átadásával egyidejűleg. Az árura, illetve a feladásra vonatkozó részletes adatok közlésével Eladó legkésőbb 3 munkanappal a feladást megelőzően köteles értesíteni a Vevőt.
3.         Csomagolás
3.1.      Az Eladó gondoskodik arról, hogy az árunak a Vevő részére történő szállítása megfelelő csomagolásban történjen, mely megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat. Az árut a szállítás során a rázkódás, dőlés, por- és egyéb szennyeződés ellen védeni kell.
3.2.      A csomagolás lehet láda, rekesz vagy más műszakilag megfelelő anyag. A berendezést védőköpennyel kell ellátni, ha szükséges. Minden lyukat vakkarimával kell lezárni vagy megfelelő anyagba csomagolni. A műszereket és hasonló berendezéseket műanyagba kell csomagolni és a rázkódástól védeni kell. Minden ládának töltőanyagot kell tartalmazni, hogy védje az árut a nedvességtől amennyiben szükséges. A szénacélból és acél anyagból készült tartályokat és hőcserélőket alapburkolattal és egy fedőburkolattal kell védeni. A tartályok belső részének védelméről az Eladónak kell gondoskodni szükség esetén. A kis terjedelmű berendezéseket megfelelő méretű és védettségű dobozokba kell tárolni. Minden csomagot részletes csomagolási lista kíséretében köteles az Eladó feladni. Minden dobozt szállítólevéllel kell ellátni, mely tartalmazza a cikkszámot, a megnevezést és a súlyt. A szállítólevélből két példányt a doboz oldalára kell ragasztani műanyagtasakban, vagy fémréteggel borított vízálló papírra írva. Minden dobozra vízálló festékkel minimum 10 cm nagyságú betűkkel a következőket kell feltüntetni:
Rendeltetési hely:
Szerződésszám:
Megrendelési szám:
Projekt neve:
Doboz/Dobozok száma:
Méret, bruttó és nettó súly:
Raktározás módja:
3.3.      Minden Szerződésre vonatkozó levelezést, műszaki rajzot, okmányt, számlát a szerződésre vonatkozó, Eladó által adott azonosítószámmal kell ellátni.
4.         Számlázási és fizetési feltételek
4.1.      A szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi az Eladó követelését elismertté, és nem teremt alapot az Eladó számára a díjának követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból az Eladói díjkövetelés létrejöttéhez az is szükséges, hogy az Eladó a teljesítésigazolásban szereplő díj összegéről a jelen fejezet szabályainak megfelelően kiállítsa a számláját, és azt a szükséges mellékletekkel ellátva benyújtsa Vevő részére és azt a Vevő befogadja.
4.2.      Az Eladó a számláit egy példányban a szállítólevél, illetve teljesítésigazolás csatolásával, az abban elfogadott összeg erejéig, a Szerződésben rögzített ütemezés szerint jogosult benyújtani a szerződésszerűen leszállított árukra és teljesítésigazolással leigazolt szolgáltatásokra vonatkozóan. A számla mellé csatolni kell az áru átvételét igazoló, Vevő képviselőjének aláírásával ellátott szállítólevelet, vagy annak másolatát, illetve a szolgáltatás elvégzését igazoló teljesítésigazolást. A teljesítés igazolást abban az esetben fogadja be Vevő a számla mellékleteként, amennyiben az a Vevő SAP rendszeréből nyomtatott minta alapján készült és került aláírásra.
4.3.      A számla formai megfelelőségének követelményei:

 • A számlán a vevői adatoknál a Vevő Szerződésben rögzített adatait kell szerepeltetni
 • A számla papíralapú
 • A számla formailag megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak
 • Az Eladó köteles valamennyi számlájára rávezetni a Szerződés számát és a Megrendelés SAP számát, és mellékelni a számla kiállításának alapjául szolgáló, a Vevő képviselője által aláírt szállítólevelet, a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződésnek megfelelően kiállított – a z Eladó és s a Vevő által leigazolt, aláírt Vevő SAP rendszeréből nyomtatottTeljesítésigazolást, valamint a Tulajdonosi Nyilatkozatot (szükség szerint).
 • A Megrendelés Eladó által még - jelen Általános Szerződési Feltételek szerint - nem leszámlázott összege nagyobb vagy egyenlő, mint a jelen pont alapján benyújtott számla összege, ide nem értve a vonatkozó Általános Forgalmi Adót.
 • A számla egyéb rovatában feltüntetendő: a Projekt neve és címe.
 • Egyéb, a Szerződésben előírt mellékleteket az Eladóköteles csatolni a számlához.
  4.4.      A szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a számla formailag nem megfelelő, vagy az Eladó teljesítésével kapcsolatban kifogás merül fel, a Vevő a számla befogadását visszautasítja, és azt - a kifogás indokolása kíséretében - visszaküldi az Eladónak. A számla befogadásának visszautasítása az Eladó követelésének vitatását jelenti.
  4.5.      Helytelen, a fentieknek nem megfelelően kiállított számla késedelmes teljesítésére való hivatkozással a Eladó késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Vevővel szemben.
  4.6.      A számla benyújtásának módja és helye
               Postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, vagy az Eladó által személyesen az alábbi címre:
               OT INDUSTRIES Zrt.
               1117. Budapest, Galvani u. 44.
  4.7.      A számlák (részszámlák és végszámla) fizetési határideje:
 • Részben, vagy teljes egészében külföldi tulajdonban lévő Eladó esetében a számla kézhezvételét (beérkezését) követő 60. nap utáni héten történő átutalással, 60 napon belül 2 %-os, 45 napon belül 3 %-os, 30 napon belül 5 %-os, 15 napon belül 7 %-os mértékű skontóval valósul meg.
 • Magyar tulajdonú Eladó esetében a részszámlák, számlák fizetése a teljesítésnek megfelelően, a számla kézhezvételét (beérkezését) követő 60. nap utáni héten történő átutalással, 20 napon belül 2 %-os, 15 napon belül 3 %-os, 5 napon belül 5 %-os mértékű skontóval valósul meg.
               A 60 napot követő hét után teljesített átutalás esetében az Eladót késedelmi kamat illeti meg.
               A Vevő választása szerint jogosult előteljesítésre a számlák kiegyenlítése kapcsán
  4.8.      Az Eladó tudomásul veszi, hogy a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést a Vevő bankszámlája pénzintézeti megterhelésének napján kell teljesítettnek tekinteni. A fizetés az Eladó bankszámlájára való átutalással történik.
               A szerződésben megjelölt fizetési határidő előtti pénzügyi teljesítés esetén felszámítható skontót a szerződő Felek véglegesen átadott pénzeszközként kezelik és számolják el. A skontó összegét a Eladó nem követelheti vissza, annak megtartására díjcsökkentés címén a Vevő végleges jelleggel jogosult.
  4.9.      Amennyiben a Vevőnek a jelen szerződésen kívül is bármilyen címen követelése keletkezik az Eladóval szemben, úgy azt az Eladóval szemben fennálló bármely tartozásába jogosult beszámítani, és követelését ily módon kielégíteni. A Vevőnek ugyanígy jogában áll a jelen szerződés szerint érvényesített követeléseit az Eladóval szemben fennálló Eladói díjtartozásába beszámítani, és azok értékét az esedékes kifizetésekből levonni.
  4.10.    Az Eladó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél (pl. beszállító) követelést támaszt vele szemben, nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Vevő irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a követelését nem ajánlja fel biztosítékul. Az ilyen követelést az Eladó köteles saját költségére rendezni, és a követelést ily módon kielégíteni.
  5.         A teljesítés határideje
               A Felek a határidőket a Szerződésben rögzítik
  6.         Teljesítés módja
  6.1.      Teljesítésnek a Eladó részéről az minősül, amennyiben a Eladó valamennyi általa vállalt szolgáltatást és árut első osztályú minőségben, hibák és mennyiségi hiányok nélkül a Szerződésben megszabott tartalommal és a kapcsolódó dokumentációval, határidőben a Vevőnek átadja, a Vevő pedig azokat átveszi.
  6.2.      Eladó teljesítéséről Vevő – szerződésszerű teljesítés esetén - a teljesítés elfogadását és jóváhagyását igazoló okiratot, teljesítésigazolást állít ki a fenti 4.2. pont szerint, illetve a leszállított áru átvételét igazoló szállítólevelet ellátja aláírásával, cégbélyegzővel.
  6.3.      A Szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb Vevői igények érvényesítéséről. Vevő fenntartja a jogot a rejtett hibákból eredő igényei érvényesítésére.
  6.4.      Ha az Eladó úgy látja, hogy a Szerződésben vállalt határidők teljesítésére bármely ok miatt nem képes, akkor köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vevőt az esetleges késedelem okáról, várható idejéről. Az Eladó ezt követően minden olyan intézkedést köteles megtenni, amely meggyorsítja az előrehaladást, és biztosítja a teljesítési határidő betartását. Az ilyen intézkedésért az Eladót külön díjazás nem illeti meg.
  6.5.      A teljesítés helye a Vevő által a Megrendelésben illetve a Felek által a Szerződésben megjelölt cím.
  7.         Vevő feladatai
  7.1.      Felek Vevő feladatait a Szerződésben rögzítik.
  7.2.      A Vevő köteles az Eladó részére határidőben megadni a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat.
  8.         Eladó kötelezettségei
  8.1.      Az Eladó a teljesítését a szerződéskötés időpontjában érvényes és hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak, és a Vevő (- illetve rajta keresztül a beruházó -) utasításainak megfelelő műszaki tartalommal kell elvégezni.
  8.2.      A Vevő az Eladó részére utasítást adhat. Amennyiben az utasítás szakszerűtlen, vagy annak figyelembe vétele az adott helyzetben lehetetlen vagy ésszerűtlen, erre köteles az Eladó a Vevő figyelmét felhívni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségét elmulasztja, az ebből származó, a Vevőt ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.
  9.         Szavatosság
  9.1.      Az Eladó az általa szállított árura és kapcsolódó, teljesített szolgáltatásokra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal.
  9.2.      Amennyiben az Eladó köteles jóteljesítési biztosítékot nyújtani, annak mértékét és hatályosságának időtartamát, biztosításának határidejét és időtartamát a Szerződés tartalmazza. A jóteljesítési biztosítékkal szembeni követelmény, hogy az feltétlen és visszavonhatatlan legyen.
  A jóteljesítési biztosíték teljesíthető (i) a teljesítésért járó ellenértékből való levonás (visszatartás) útján, (ii) bankgarancia biztosításával, illetve (iii) biztosítási szerződés alapján kiállított - kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A kezesi kötelezvény minden esetben csak olyan lehet, amelyben a kezest nem illeti meg a sortartási kifogás, azaz a kezes nem követelheti, hogy a Vevő a követelést először az Eladótól hajtsa be. Az Eladó bármikor jogosult egyik biztosítéki formáról a másikra áttérni, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Az Eladó a jóteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani.
  10.       Jótállás
  10.1.    Az Eladót az általa szállított árura és kapcsolódó, teljesített szolgáltatásokra teljes körű szavatossági és kártérítési kötelezettség terheli.
  10.2.    Eladó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, az egyes elemekre jogszabály által előírt időtartamú - de legalább a Szerződésben rögzített időtartamú - jótállást vállal.
  10.3.    Az Eladó köteles a hibás művet, illetve a beépített anyagot kijavítani, illetve amennyiben a Vevővel egyeztetett határidőn belül erre nem képes, köteles ésszerű időn belül a munkát újra elvégezni, illetve a beépített anyagot kicserélni.
  A kijavított, vagy kicserélt termékre/műre a jótállási időszak újból kezdődik.
  A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.
  Az Eladó a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel.
  10.4.    Amennyiben az Eladó köteles jótállási biztosítékot nyújtani, annak mértékét és hatályosságának időtartamát, biztosításának határidejét és időtartamát a Szerződés tartalmazza. A jótállási biztosítékkal szembeni követelmény, hogy az feltétlen és visszavonhatatlan legyen.
  10.5.    A jótállási biztosíték teljesíthető (i) a teljesítésért járó ellenértékből való levonás (visszatartás) útján, (ii) bankgarancia biztosításával, illetve (iii) biztosítási szerződés alapján kiállított - kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A kezesi kötelezvény minden esetben csak olyan lehet, amelyben a kezest nem illeti meg a sortartási kifogás, azaz a kezes nem követelheti, hogy a Vevő a követelést először az Eladótól hajtsa be. Az Eladó bármikor jogosult egyik biztosítéki formáról a másikra áttérni, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Eladó a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani.
  11.       Biztosítások
  Eladó köteles megkötni, és a Szerződés teljesítése során fenntartani a Felek által a Szerződésben rögzített módozatú és mértékű biztosításokat.
  12.       Kötbér
12.1.    Eladó tudomásul veszi, hogy ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést, akkor kötbér fizetésére köteles. Eladó a teljesítés késedelme, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni.
12.2.    A kötbér esedékessé válik:
 1. késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik vagy a késedelmes teljesítés miatt biztosított újabb teljesítési határidő lejár (amelyik időpont ezek közül előbb következik be),
 2. hibás teljesítés esetén a felszólítás közlésével,
 3. meghiúsulás esetén, amikor a Vevő a szerződésre vonatkozó elállási, vagy rendkívüli felmondás jogát gyakorolja.

12.3.    Eladó késedelmes teljesítés, azaz a teljesítési határidő(k) (a részhatáridőket és a véghatáridőt is beleértve) Eladó felelősségi körébe tartozó elmulasztása esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelemmel érintett termék(ek) nettó szerződéses díjának napi 1 (egy) %-a, de maximum 10% az adott késedelmes teljesítésre vonatkoztatva.
12.4.    Az Eladónak felróható lehetetlenülés, az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Eladó felróható magatartása miatt a Vevő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás esetén a Vevő meghiúsulási kötbért követelhet. A szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 20 %, az alapja a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó szerződéses díja. A Vevő elállása, illetve felmondása esetén a minőségileg és mennyiségileg már átvett részteljesítések ellenértéke az Eladót megilleti, azt a Vevő az egyébként megállapodott módon köteles megfizetni.
12.5.    Amennyiben az Eladó hibásan teljesít, kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó szerződéses díjának 10 %-a.
12.6.    A Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárát és egyéb igényeit is érvényesíteni.
13.       Szerzői jogok
13.1     A Szerződés alapján Vevő rendelkezésére bocsátott, bármilyen jogi oltalomban részesített vagy részesíthető szellemi alkotás vonatkozásában a rendelkezési jog teljeskörűen a Vevőt illeti meg, Felek a Szerződés ellenértékét ezen kitételre tekintettel határozták meg. A Eladó a szellemi alkotást kizárólag saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, és nem hasznosíthatja. A szellemi alkotással a Vevő kizárólagosan, szabadon és korlátlanul rendelkezik.
13.2.    A Vevő a szellemi alkotás átadásával annak kizárólagos, teljeskörű és korlátlan felhasználási jogát szerzi meg. A Vevő ezen jogát harmadik személyre szabadon átruházhatja, és harmadik személy számára további engedélyt adhat annak felhasználására.
13.3.    A Szerződés alapján a Vevő jogosult a szellemi alkotásoknak az Eladó külön hozzájárulása nélküli átdolgozására, megváltoztatására.
14.       Üzleti Titok
             A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésről és annak mellékleteiről, a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok, illetve az OT Industries csoporthoz tartozó társaságok részére illetve a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.
                A Feleket a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli.
15.       Együttműködés
15.1.    A Vevő jogosult a teljesítést figyelemmel kísérni, egyeztetést kérni, utasítást adni, az Eladó pedig köteles ezen igényeket teljes körűen teljesíteni a Vevő által megjelölt időpontban és helyszínen.
15.2.    Minden értesítést és egyéb közlendőket írásba kell foglalni, és személyesen, postai úton kell kézbesíteni a megfelelő fél címére. Az e-mail megküldött leveleket vita esetén – amennyiben azok tartalma a Szerződés lényeges kérdéseit érintik – akkor tekintendők kézbesítettnek, ha azokat postai úton cégszerűen aláírva is megküldték a felek egymásnak.
15.3.    Eladó a Szerződés teljesítése során köteles betartani különösen a Szerződés tárgyát képező termékre, tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat, hatósági rendelkezéseket, európai és magyar szabványokat, technológiai utasításokat, előírásokat, a Vevő (valamint beruházó) munkaidőrendje, valamint balesetvédelmi és üzemi előírásai, az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályok rendelkezéseit.
15.4.    Eladó kötelezi magát arra, hogy a Vevő illetve a beruházó munkavállalóit sem munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, sem polgári jogi jogviszony keretében nem foglalkoztatja jelen szerződés teljesítése során illetve azt követő 3 évig. Ez a kötelezettség kiterjed az Eladó alvállalkozóira is.
15.5.    Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy a vállalt határidőre való elvégzését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Eladó felelős.
15.6.    Vevő jogosult a Szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket, vagy követeléseket Eladó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Eladó az átruházáshoz a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.
 
16.       Elállás, azonnali hatályú felmondás
16.1.    Vevő Eladó hibás vagy késedelmes teljesítése esetén a Vevő írásban póthatáridőt biztosíthat a teljesítésre. Az Eladó a póthatáridő napjáig történő teljesítésig nem esik késedelembe.
16.2.    Amennyiben a Vevő írásban nem biztosít póthatáridőt, úgy az Eladó az eredeti teljesítési határidőre köteles teljesíteni azzal, hogy a határidő túllépése esetén késedelembe esik, és alkalmazhatóakká válnak az Eladó késedelme miatti jogkövetkezmények. Amennyiben nyilvánvaló, hogy Eladó a póthatáridőben sem tud teljesíteni vagy az eredménytelenül eltelt, Vevő jogosult a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállni, a teljesítés megkezdése után azonnali hatállyal felmondani, mely esetben is jogosult a kötbér illetve kártérítés követelésére.
16.3.    Ha a Szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Eladó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már Vevőnek nem áll érdekében, Vevő a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, illetve a teljesítés megkezdése után azonnali hatállyal felmondhatja, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.
17.       Bevizsgálás
             A terméket / árut gondosan be kell vizsgálni, illetve tesztelni szükséges, amennyiben szabvány vagy a Szerződés erre kötelezi az Eladót. A fentieken túl az Eladó minden esetben írásbeli nyilatkozatot köteles adni arról, hogy a termék, áru minden tekintetben megfelel a jogszabályoknak és egyéb hatósági előírásoknak. A bevizsgált berendezésekhez csatolni kell a megfelelő (pl. PED, ATEX) szabvány által előírt bizonylatokat, valamint a 163/2010.V.11.) Kormányrendeletben meghatározottakat.
18.       Hibás áru kijavítása
18.1.    Amennyiben a Vevő a termék átvételekor vagy a mennyiségi, minőségi átvizsgálás során hibát észlel, azt jegyzőkönyvben rögzíti, és öt napon belül írásban közli az Eladóval, egyidejűleg megjelölve szavatossági igényét (csere, javítás, árleszállítás). Az Eladó az észlelt hiányosságot/hibát a lehető legrövidebb időn belül kiküszöböli. A teljesítés határidejének a hiánytalan és hibamentes teljesítés számít valamennyi dokumentáció és műbizonylat átadásával.
18.2.    Az Eladó kötelessége a Vevőtől kapott írásbeli értesítés után azonnal, saját költségére a hiba elhárítását haladéktalanul megkezdeni, a Vevő választásától függően az alábbiak szerint:
a)         A hibás árut kijavításra az Eladó visszaszállítja és a hiba elhárítása után visszajuttatja a Vevő telephelyére. A szállítás az Eladó költségére és kockázatára történik.
b)         Eladó csereárut küld saját költségére a meghibásodott alkatrész helyett, vagy szükség esetén a teljes árut kicseréli. A meghibásodott rész, illetve a kicserélt teljes hibás áru visszaszállítása az Eladó kötelezettsége. A szállítás az Eladó költségére és kockázatára történik.
c)         Az Eladó a hibát saját költségére a Vevő telephelyén / teljesítés helyén kijavítja.
18.3.    Amennyiben Eladó a hiba elhárítását Vevő értesítése után 3 napon belül nem kezdi meg, úgy a Vevő jogosult a javítást Eladó költségére elvégeztetni, és a költségeket Eladó részére kiszámlázni Az Eladó ebben az esetben nem jogosult a garanciális jogok megsértésére hivatkozni.
18.4.    A kijavított, kicserélt részre vonatkozó garanciális és szavatossági idő az a), b) és c) pontok esetén újból kezdődik a hiba kijavításának időpontjától számítva.
19.       VIS Maior
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles megfelelő igazolást bemutatni. Amennyiben a vis maior időtartama a 90 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult. A fenyegető vis maior-ról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maior-ról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.
20.       Vegyes rendelkezések
20.1.    A Szerződésre vonatkozó minden változtatás, módosítás kizárólag mindkét fél írásban rögzített megállapodásával jöhet létre.
20.2.    A referencia nyilvános felhasználása (pl. sajtóanyagban, marketing anyagban, honlapon, stb.) a Vevő előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. Eladó a Szerződés teljesítése során végzett tevékenységét a Vevővel előzetesen egyeztetett formában, és a Vevő írásbeli engedélyének megszerzését követően referenciaként felhasználhatja úgy, hogy azzal a Vevő vagy az OT INDUSTRIES Csoport érdekeit nem sértheti. A Eladó a Vevővel előzetesen egyeztetett formában, és a Vevő írásbeli engedélyének megszerzését követően Vevő nevét referencia listáján is szerepeltetheti. Jelen pontban foglaltak megszegése esetén az Eladó köteles a kifogásolt közlést a Vevő felszólítására azonnal eltávolítani, és a Vevő kártérítési igény érvényesítésére válik jogosulttá.
20.3.    A Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
20.4.    A Szerződésre a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók. A felek a nemzetközi magánjogi normák és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április hó 11. napján kelt ENSZ egyezmény alkalmazását kifejezetten kizárják. A kereskedelemben szokásos klauzulákat a mindenkor érvényes lncoterms (ICC, Párizs) alapján kell értelmezni.
20.5.    A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalásos úton, peren kívül rendezni.
20.6.    A Felek között létrejött Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat vesztik a Szerződés aláírásával egyidejűleg. A teljesítés kapcsán vagy vita esetén a Szerződés egyes rendelkezéseinek értelmezése során a Felek korábbi nyilatkozatai figyelembe vehetők.